Fóti-Péter.hu

Alexander Sutherland Neill: Egy iskolamester naplója (A dominie's Log)1915

1.fejezet

fordította: Fóti Péter és Makkos Anikó

A.S.Neill:

A DOMINIE'S LOG (1915)

I.

No reflections or opinions of a general character are to be entered in the log-book."-Thus the Scotch Code.

I have resolved to keep a private log of my own. In the regulation volume I shall write down all the futile never-to-be-seen piffle about Mary Brown's being laid up with the measles, and about my anxiety lest it should spread. (Incidentally, my anxiety is real; I do not want the school to be closed; I want a summer holiday undocked of any days.) In my private log I shall write down my thoughts on education. I think they will be mostly original; there has been no real authority on education, and I do not know of any book from which I can crib.

To-night after my bairns had gone away, I sat down on a desk and thought What does it all mean? What am I trying to do? These boys are going out to the fields to plough; these girls are going to farms as servants. If I live long enough the new generation will be bringing notes of the plese-excuss-james-as-I-was-washing type .... and the parents who will write them went out at that door five minutes ago. I can teach them to read, and they will read serials in the drivelling weeklies; I can teach them to write, and they will write pathetic notes to me by and bye ; I can teach them to count, and they will never count more than the miserable sum they receive as a weekly wage. The " Three R's " spell futility.

 

But what of the rest? Can I teach them drawing? I cannot. I can help a boy with a natural talent to improve his work, but of what avail is it? In their future homes they will hang up the same old prints--vile things given away with a pound of tea. I can teach them to sing, but what will they sing? .... the Tipperarry of their day.

 

My work is hopeless, for education should aim at bringing up a new generation that will be better than the old. The present system is to produce the same kind of man as we see today. And how hopeless he is. When I first saw Houndsditch, I said aloud: " We have had educatíon for generations.... and yet we have this." Yes, my work is hopeless. What is the use of the Three R's, of Woodwork, of Drawing, of Geography, if Houndsditch is to remain ? What is the use of anything ?

A.S.Neill:

Egy iskolamester naplója (1915)

I.

A skót iskolai rendtartás szerint az iskolamesternek tilos a naplóba saját reflexióit és általános megjegyzéseit beleírnia.

Így arra gondoltam, úgy oldom meg a dolgot, hogy vezetek egy saját naplót. A hivatalos naplóba leírom mindazokat az apró-cseprő dolgokat, mint hogy Mary Brown himlős lett, és hogy mennyire aggódtam amiatt, hogy másokat is meg fog fertőzni. (Mellesleg az aggodalmam valóságos: nem akarom, hogy az iskolát bezárják; bármelyik nap kezdődhet a nyári szünet.)

Gondolataimat az oktatásról a saját naplómba fogom írni. Azt gondolom, elég eredeti dolgok lesznek, mert magam semmi igazi tekintélyt az oktatás területén nem ismerek, és nincs olyan könyv sem, amiből meríthetnék.

Ma este, ahogyan a gyerekek hazamentek, leültem az íróasztalomhoz és gondolkoztam. Mit akarok csinálni? Az iskola után ezek a fiúk szántani fognak; a lányok farmokon cselédek lesznek.  Ha elég sokáig élek, akkor a következő generáció olyanfajta üzeneteket fog hozni, hogy bocsásson-meg- James-nek-mialatt-mostam ....és azok, akik ezt írni fogják, most mentek ki öt perccel ezelőtt az ajtón. Megtaníthatom őket olvasni, és akkor olcsó filléres regényeket fognak olvasni. Megtaníthatom őket írni, és néhány patetikus mondatot fognak írni levelezőlapokra. Megtaníthatom őket számolni, de mást, mint nyomorúságos bérük összegét, nem fognak számolni. A három R  (Reading, wRiting, aRithmetic) értelmetlen.

Mi van a többivel? Megtaníthatom őket rajzolni? Nem. Tudok segíteni egy gyereknek, akinek természetes adottsága van, hogy fejlessze a tudását, de mi értelme ennek? Jövendő otthonukban ugyanazokat az öreg nyomatokat fogják kiakasztani, amit osztoganak, ha valaki valahol egy csésze teát megiszik. Megtaníthatom őket énekelni, de mit fognak énekelni?... saját koruk csatadalait.

A munkám reménytelen, mert az oktatás célja az kellene, hogy  legyen, hogy az új generáció jobb legyen, mint a régi. De a mostani rendszer éppen olyanokat produkál, mint amilyen az előző generáció. És milyen reménytelen ez az ember ... Amikor először láttam a londoni nagy szemetes árkot (Houndsdith), azt mondtam:”  Generációkat oktattunk, és tessék, itt van ez.” Igen, a munkám reménytelen. Mi értelme van a három R-nek meg a famegmunkálásnak, rajznak és földrajznak, ha a szemetes árok megmarad? Milyen értelme van az egésznek?

 

I smile as I re-read the words I wrote yesterday, for to-day I feel that hope has not left me. But I am not any more hopeful about the three R's and the others. I am hopeful because I have found a solution. I shall henceforth try to make my bairns realise. Yes, realise is the word. Realise what? To tell the truth, I have some difficulty in saying. I think I want to make them realise what life means. Yes, want to give them, or rather help them to find an attitude. Most of the stuff I teach them will be forgotten in a year or two, but an attitude remains with one throughout life. I want these boys and girls to acquire the habit of looking honestly at life.

Ah ! I wonder if I look honestly at life myself! Am I not a very one-sided man? Am I not a Socialist, a doubter, a heretic? Am I not biased when I judge men like the Cecils and the Harmsworths ? I admit it. I am a partisan, and yet I try to look at life honestly. I try ....and that is the main point. I do not think that I have any of the current superstitions about morality and religion and art. I try to forget names; I try to get at essentials, at truth. The fathers of my bairns are, I think, interested in names. I wonder how many of them have sat down saying : " I must examine myself, so that I may find out what manner of man I am." I hold that self-knowledge must come before all things. When one has stripped off all the conventions, and superstitions, and hypocrisies, then one is educated.

 

Mosolygok, ahogy újraolvasom, amit tegnap írtam, mert ma érzem, hogy a remény nem hagyott el. De nem azért, mert értelmesebbnek látom a három R-t és a többit. Azért vagyok reményteli, mert rájöttem, mit akarok. Rájöttem, hogy mit akarok ... meg akarom őket tanítani, megértetni velük, azt, hogy mit jelent az élet. Szemléletmódot akarok nekik adni, vagy segíteni abban, hogy megtalálják a magukét. Mindaz, amit tanítok nekik, egy-két éven belül elenyészik, de az attitűd megmarad egy életen ét. Szeretném, ha ezek a fiúk és lányok megszereznék azt a szokást, hogy őszintén tekintsenek az életre.

Magam is ezt akarom: őszintén akarok az életre tekinteni! Nem vagyok-e egy egyoldalú ember? Nem vagyok egy szocialista, egy kételkedő, egy lázadó? Nem vagyok elfogult, amikor a Cecilekhez és a Harmsworthökhöz hasonló embereket megítélem? Be kell vallanom, hogy igen. Bevallom, hogy egy partizán vagyok, mégis megpróbálok őszintén tekinteni a világra. Megpróbálok, és ez a lényeg. Nem hinném, hogy babonás lennék a morállal, a vallással vagy a művészettel kapcsolatban. Igyekszem a neveket elfelejteni és eljutni a lényegig, az igazságig. Gyerekeim szülei nem jutnak el idáig, őket a nevek érdeklik. Nem kérdezik meg magukat, hogy miféle ember vagyok én. Én azt gondolom, hogy az önismeret mindenek előtt fontos. Ha valaki felszabadította magát a konvenciók, a babonák és a képmutatás alól, akkor tekintheti magát műveltnek.

These bairns of mine will never know how to find truth ; they will merely read the newspapers when they grow up. They will wave their hats to the King, but kingship will be but a word to them; they will shout when a lawyer from the south wins the local seat, but they will not understand the meaning of economics; they will dust their old silk hats and march to the sacrament, but they will not realise what religion means.

I find that I am becoming pessimistic again, and I did feel hopeful when I began to write. I should feel hopeful, for I am resolved to find another meaning in education. What was it? .... Ah, yes, I am to help them to find an attitude.

 

A tanítványaim nem fogják tudni, hogy hogyan találják meg az igazságot; nagyrészt csak az újságot fogják olvasni, ha egyszer felnőttek lesznek. Lengetni fogják a kalapjukat a királynak, de a királyság intézménye csak egy szó lesz nekik; üdvrivallgani fognak, ha egy ügyvéd megnyeri a helyi parlamenti helyet, de a közgazdaság értelmét soha nem fogják megérteni. leporolják régi selyemsüvegüket és beállnak a körmenetbe, de soha nem fogják felfogni, mit jelent a vallás....

Megint pesszimista lettem, pedig amikor írni kezdtem, optimista voltam. Optimistának kell lennem, mert elhatároztam, hogy megtaláltam az oktatás egy másik értelmét. Mi is volt az? Igen, segíteni abban, hogy megtalálják a szemléletmódukat.

 

I have been thinking about discipline overnight. I have seen a headmaster who insisted on what he called perfect discipline. His bairns sat still all day. A movement foreshadowed the strap. Every child jumped up at the word of command. He had a very quiet life.

I must confess that I am an atrociously bad disciplinarian. To-day Violet Brown began to sing Tipperary to herself when I was marking the registers. I looked up and said " Why the happiness this morning, Violet? " and she blushed and grinned. I am a poor disciplinarian.

I find that normally I am very, very slack ; I don't mind if they talk or not. Indeed, if the hum of conversation stops, I feel that something has happened and I invariably look towards the door to see whether an Inspector has arrived.

I find that I am almost a good disciplinarian when my liver is bad; I demand silence then .... but I fear I do not get it, and I generally laugh. The only discipline I ask for usually is the discipline that interest draws. If a boy whets his pencil while I am describing the events that led to the Great Rebellion, I sidetrack him on the topic of rabbits .... and I generally make him sit up. I know that I am teaching badly if the class is loafing, and I am honest enough in my saner moments not to blame the bairns.

I do not like strict discipline, for I do believe that a child should have as much freedom as possible. I want a bairn to be human, and I try to be human myself. I walk to school each morning with my briar between my lips, and if the fill is not smoked, I stand and watch the boys play. I would kiss my wife in my classroom, but .... I do not have a wife. A wee lassie stopped me on the way to school this morning, and she pushed a very sticky sweetie into my hand. I took my pipe from my mouth and ate the sweeti -- and I asked for another ; she was highly delighted.

Discipline, to me, means a pose on the part of the teacher. It makes him very remote; it lends him dignity. Dignity is a thing I abominate. I suppose the bishop is dignified because he wants to show that there is a real difference between his salaried self and the underpaid curate. Why should I be dignified before my bairns? Will they scorn me if I slide with them? (There was a dandy slide on the road to-day. I gave them half-an-hour's extra play this morning, and I slid all the time. My assistants are adepts at the game.)

 

But discipline is necessary ; there are men known as Inspectors. And Johnny must be flogged if he does not attend to the lesson. He must know the rivers of Russia. After all, why should he? I don't know them, and I don't miss the knowledge. I couldn't tell you the capital of New Zealand.... is it Wellington ? or Auckland ? I don't know; all I know is that I could find out if I wanted to.

I do not blame Inspectors. Some of them are men with what I would call a vision. I had the Chief Inspector of the district in the other day, and I enjoyed his visit. He has a fine taste in poetry, and a sense of humour.

The Scotch Education Department is iniquitous because it is a department; a department cannot have a sense of humour. And it is humour that makes a man decent and kind and human.

If the Scotch Education Department were to die suddenly I should suddenly become a worse disciplinarian than I am now. If Willie did not like Woodwork, I should say to him: "All right, Willie. Go and do what you do like, but take my advice and do some work; you will enjoy your football all the better for it."

I believe in discipline, but it is self-discipline that I believe in. I think I can say that I never learned anything by being forced to learn it, but I may be wrong. I was forced to learn the Shorter Catechism, and to-day I hate the -sight of it. I read the other day in Barrie's Sentimental Tommy that its meaning comes to one long afterwards and at a time when one is most in need of it. I confess that the time has not come for me ; it will never come, fox I don't remember two lines of the Catechism.

It is a fallacy that the nastiest medicines are the most efficacious ; Epsom Salts are not more beneficial than Syrup of Figs.

A thought ! .... If I believe in self-discipline, why not persuade Willie that Woodwork is good for him as a self-discipline? Because it isn't my job. If Willie dislikes chisels he will always dislike them. What I might do is this: tell him to persevere with his chisels so that he might cut himself badly. Then he might discover that his true vocation is bandaging, and straightway go in for medicine.

Would Willie run away and play at horses if I told him to do what he liked best? I do not think so. He likes school, and I think he likes me. I think he would try to please me if he could.

 

Gondolkoztam a fegyelemről ma éjszaka. Láttam egy iskolaigazgatót, aki ragaszkodott ahhoz, amit ő tökéletes fegyelemnek nevezett. A tanítványai egész nap csöndben ültek. Egy mozdulat előrevetítette a szíj árnyékát. Minden gyerek ugrott parancsát követni. Nagyon nyugodt élete volt.

Be kell, hogy ismerjem, hogy én magam egy nagyon rossz fegyelmező vagyok. Ma Violet elkezdett énekelni egy dalt, amíg én a jelenlétet ellenőriztem. Felnéztem és azt mondtam: „Miért ez a boldogság ma, Violet? Elpirult és nevetett. Rossz fegyelmező vagyok.

Azt látom, hogy általában nagyon-nagyon gyenge vagyok. Nem bánom, hogy a gyerekek beszélgetnek-e vagy sem. Valójában, ha abbamarad a beszélgetés zümmögése, rögtön arra gondolok, hogy valami történt, és mindig az ajtó felé nézek hogy lássam, felügyelő érkezett-e.

Csak akkor vagyok jó fegyelmező, ha fáj a májam, akkor csendet akarok teremteni, de attól félek, hogy ez nem sikerül, és ezen aztán nevetek. Csak arra a fegyelemre tartok igényt, ami az érdeklődésből fakad. Ha egy gyerek, mialatt én a Nagy Rebellióról beszélek, ceruzát hegyez a padjában, akkor kitérek a nyulak témájára... és elérem, hogy ismét egyenesen üljön. Elismerem, hogy rosszul tanítok, ha a gyerekek figyelme elkalandozik, és józan pillanataimban akkor nem a gyerekeket okolom, hanem magamat.

Nem szeretem a szigorú fegyelmet, mert hiszek abban, hogy a gyereknek annyi szabadságra van szüksége, amennyi csak lehetséges. Szeretném, ha a tanítványaim humánusak lennének, és megpróbálok magam is az lenni. Minden nap sétálva jövök az iskolába, számban a pipámmal, és ha még nem égett el a dohány, megállok a gyerekek játékát nézni. Megcsókolnám a feleségem az osztályban, de nincs feleségem. Egy lány megállított az iskolába menő úton ma reggel, és kezembe nyomott valami nagyon édes és ragadós dolgot. Kivettem a pipámat a számból és megettem a cukorkát – és kértem még egyet; a lány rettentően boldog volt.

A fegyelem nekem egy póznak tűnik a tanár részéről, amely nagyon távolivá teszi őt, és méltóságot ad neki. A méltóságot  én elítélem. Azt gondolom, hogy az érsek azért méltóságteljes, mert ezzel akarja alátámasztani azt a különbséget, ami miatt ő nagyobb fizetést kap, mint az alulfizetett káplán. Miért kell méltóságosnak lennem a gyerekeimmel szemben? Meg fognak vetni, ha nem tartok távolságot? ( Nagyszerű ródlipálya volt ma, és adtam nekik egy plusz félórát ródlizni, és az egész idő alatt együtt csúsztam velük. A tanársegédeim is benne vannak a dologban.)

De a fegyelem szükséges, mivel vannak emberek, akiket felügyelőknek hívnak. És Jonny-t meg kell fenyítenem, ha nem látogatja az órát. Tudnia kell Oroszország folyóit. Egyébként miért kell tudnia? Én sem tudom, és nem is hiányzik. Nem tudnám megmondani, hogy melyik város Uj-Zéland fővárosa, Wellington vagy Auckland. Nem tudom, csak azt, hogy ha meg akarnám tudni, akkor meg tudnám.

Nem hibáztatom a felügyelőket. Néhánynak közülük valóban van valami elképzelése. A napokban meglátogatott a kerület fő tanfelügyelője, és élveztem a látogatását. Jó ízlése van a költészethez, és van humora.

A Skót Oktatási Minisztérium gonosz,  mert egy adminisztratív egység, és mint olyannak, nem lehet humora. És a humor az, ami egy embert nemessé, kedvessé és emberségessé tesz.

Ha a Skót Oktatási Minisztérium hirtelen kihalna, akkor még rosszabb fegyelmezővé lennék, mint most. Ha Willie-nek nem volna kedve a famunkához, akkor azt mondanám: „Rendben van Willie, csináld azt, amihez kedved van, de fogadd meg a tanácsomat és, csinálj valamit, mert utána a foci is jobban fog esni.”

Hiszek a fegyelemben, de csak a belülről fakadó önfegyelemben, mert azt mondhatom, hogy soha nem tanultam semmit abból, amire kényszertettek, hogy megtanuljam, bár lehet, hogy tévedek. Kényszeríttetek, hogy megtanuljam a kis katekizmust, és ma még a látványát is utálom. Egyszer Barrie-től olvastam a Szentimentális Tommy-t, aminek a jelentését az ember csak jóval később fogja fel, akkor, amikor nagy szüksége van rá. Be kell, hogy ismerjem, hogy ez az idő még nem jött el számomra... és nem is fog, és a katekizmusból sem emlékszem még két sorra sem.

Az egy tévhit, hogy a legkellemetlenebb gyógyszerek a leghatásosabbak; az Epsom Sók semmivel sem eredményesebbek, mint a Fügeszirup.

Csak egy gondolat!... Ha hiszek az önfegyelemben, akkor miért nem győzöm meg  Willie-t arról, hogy a famunka jót tesz neki, mert önfegyelemre tanít. Azért, mert ez nem az én munkám. Ha Willie nem szereti a vésőket, soha nem is fogja őket megszeretni. Azt tehetem ebben az esetben, hogy figyelmeztetem arra, meg ne vágja magát. Esetleg ekkor felfedezheti, hogy az ő igazi hivatása a sebek kötözése, és az egészségügy felé fordulhat.

Vajon Willie elfutna és a lovakkal játszana, ha azt mondanám neki, hogy tegye azt, amit a legjobban szeret? Nem hiszem. Szereti az iskolát, és azt gondolom, kedvel engem. Ha tudna, szeretne örömet szerezni nekem.

 

When I speak kindly to a bairn I sometimes ask myself what I mean (for I try to find out my motives). Do I want the child to think kindly of me? Do I try to be popular? Am I after the delightful joy of being loved? Am I merely being humanly brotherly and kind?

I have tried to analyse my motives, and I really think that there is little of each motive. I want to be loved; I want the bairn to think kindly of me. But in the main I think that my chief desire is to make the bairn happy. No man, no woman, has the right to make the skies cloudy for a bairn; it is the sin against the Holy Ghost.

I once had an experience in teaching. A boy was dour and unlovable and rebellious and disobedient. I tried all ways-I regret to say I tried the tawse. I was inexperienced at the time yet I hit upon the right way. One day I found he had a decided talent for drawing. I brought down some of my pen-and-ink sketches and showed him them. I gave him pictures to copy, and his interest in art grew. I won him over by interesting myself in him. He discovered that I was only human after all.

Only human! .... when our scholars discover that we are only human, then they like us, and then they listen to us.

I see the fingers of my tawse hanging out of my desk. They seem to be two accusing fingers. My .ideals are all right, but .... I whacked Tom Wilkie to-night. At three o'clock he bled Dave Tosh's nose and because Dave was the smaller, I whacked Tom. Yet I did not feel angry; I regret to say that I whacked Tom because I could see that Dave expected me to do it, and I hate to disappoint a bairn. If Dave had been his size, I know that I should have ignored their battle.

 

Amikor kedves vagyok a tanítványaimhoz, megkérdezem magamat, hogy miért teszem ezt. Szeretném, ha jó szívvel gondolnának rám? Szeretnék népszerű lenni? Vágyakozom az örömre, amit a népszerűség jelent? Vagy csak egyszerűen emberséges, testvéries és kedves vagyok?

Megpróbáltam elemezni az okokat, és azt gondolom, hogy mindenben van egy kis igazság. Szeretném, hogy kedveljenek, hogy barátsággal gondoljanak rám a tanítványaim. De leginkább azt gondolom, hogy azt szeretném, hogy boldogok legyenek. Se egy férfinak, se egy nőnek nincs joga arra, hogy felhővel vonja be egy gyerek egét, mert ez a Szentlélek ellen való vétek

Volt egy tanítási élményem. A fiú mogorva volt és méltatlan a szeretetre, lázadó és engedetlen. Mindent megpróbáltam, szégyellem elmondani, de még a korbácsot is. Bár tapasztalatlan voltam ezen a téren, mégis megfelelően használtam. Egy nap rájöttem, hogy határozott tehetsége van a rajzoláshoz. Megmutattam neki egy pár saját rajzomat. Adtam neki képeket lemásolni, és az érdeklődése a művészet iránt nő. Azzal nyertem meg magamnak, hogy érdeklődést mutattam iránta. Felfedezte, hogy végülis egy ember vagyok.

Csak ember!   .. ha egyszer a mi iskolázott embereink felfedeznék, hogy csak emberek vagyunk, akkor szeretnének és meghallgatnak minket..

Látom a korbácsom szálait, ahogy kilógnak az íróasztalomból. Mint két figyelmeztető ujj. Az ideáljaim rendben vannak, de ... ma megvertem Tom Wilkie-t. Hajnali három órakor Dave Tosh orrát véresre verte, és mivel Dave volt a kisebb, ezért Tomot náspángoltam el. Ugyanakkor nem voltam dühös; sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azért vertem le Tomot, mert láttam, hogy Dave ezt várta tőlem, és nem szeretek csalódást okozni a tanítványaimnak. Ha Dave is ugyanakkora lett volna, nem kellett volna tudomást vennem a harcukról.

I have not used the strap all this week, and if my liver keeps well, I hope to abolish it altogether.

To-day I have been thinking about punishment. What is the idea of punishment? A few months ago a poor devil of an engine driver ran his express into a goods, and half-a-dozen people were killed. He got nine months. Why? Is his punishment meant to act as a deterrent? Will another driver say to himself: " By ,????, I'll better not wreck my train or I'll get nine months." Nine months is not punishment, but the lifelong thought: " I did it," is hell.

I am trying to think why I punished Lizzie Smith for talking last Friday. Bad habit, I expect. Yet it acted as a, deterrent; it showed that I was in earnest about what I was saying-I was reading the war news from the Scotsman.

 I am sorry that I punished her ; it was weakness on my part, weakness and irritation. If she had no interest in the war, why should she pretend that she had? But no, l cannot have this. I must inculcate the idea of a community; the bairn must be told that others have rights. I often want to rise up and contradict the minister in kirk, but I don't; the people have rights ; they do not come out to listen to me. If I offend against the community, the community will punish me with ostracism or bitterness. We have all a right to live our own lives, but in living them we must live in harmony with the community. Lizzie must be told that all the others like the war news, and that in talking she is annoying them. Yes, I must remember to emphasise continually the idea of a corporate life.

 

Egész héten nem használtam a szíjat, és ha a májam nem rendetlenkedik, remélem, soha többé nem lesz rá szükségem.

Ma gondolkodtam a büntetésről. Mi is az értelme? Néhány hónapja egy szegény ördög, egy mozdonyvezető belerohant egy tehervonatba, és fél tucat ember meghalt. 9 hónapot kapott.  Miért? Talán ez fog másokat elrettenteni? Egy másik mozdonyvezető majd azt fogja erre mondani, hogy jobban teszem, ha nem rohanok bele egy másik vonatba, mert 9 hónapot kapok? Nem a kilenc hónap a büntetés, hanem az egész életen át kísértő gondolat: Én tettem ezt - ez a pokol.

Azon gondolkozom, hogy miért büntettem meg Lizzie Smith-t, amiért beszélgetett múlt pénteken. Rossz szokás, gondolom. Azt hiszem, el akartam rettenteni, és ki akaram hangsúlyozni, hogy milyen fontos az, hogy én háborús híreket olvasok fel a Scotsmanből.

 Sajnálom, hogy megbüntettem. Gyengeség volt a részemről, gyengeség és ingerlékenység. Ha nem érdekli a háború, akkor miért tettesse azt, hogy érdekelné? Ugyanakkor ez nem teljesen jogos. Az eszébe kell vésnem a közösség eszméjét, és meg kell mondanom neki, hogy a többieknek is vannak jogaik. Gyakran szeretnék felállni és ellentmondani a tiszteletesnek a templomban, de ezt nem tehetem, mert a többieknek vannak jogaik: nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak. Ha megsértem a közösséget, akkor a közösség megbüntet , kitaszít vagy megkeseríti az életem. Jogunk van élni a magunk életét, de miközben saját életünket éljük, harmóniában kell maradnunk a közösséggel. Lizzie-nek meg kell mondanom, hogy a többiek kedvelik a háborús híreket, és hogy beszédével zavarja a többieket. Nem szabad elfeledkeznem arról, hogy kihangsúlyozzam a közösségi élet eszméjét .

 

I see that it is only the weak man who requires a strap. Lord Kitchener could rule my school without a strap, but I am not Kitchener. Moreover, I am glad I'm not. I do not want to be what is called a strong man. John Gourlay, in The House with the Green Shutters was strong enough to rule every school in Scotland with Sir John Struthers superadded ; yet I do not want to be Gourlay. His son would have been a better teacher, for he was more human. Possibly Kitchener is very ht man; I do not know.

Látom, hogy csak a gyenge embernek van szüksége szíjra. Lord Kitchener szíj nélkül is tudná irányítani az iskolámat, de én nem vagyok Kitchener. Sőt, örülök, hogy nem ő vagyok. Nem akarok úgynevezett erős ember lenni. John Gourlay a Zöld redőnyös ház-ban is elég erős volt ahhoz, hogy Sir John Struthers-szel együtt Skócia minden iskoláját irányítsa; de ő sem akarok lenni. A fia jobb tanár lett volna, mert ő emberibb volt. Talán Kitchener egy nagyon ............... ember; nem tudom.

kapcsolatfelvétel: peter.foti@runbox.com

Péter Fóti ©2009.
Látogatók száma 2008 május 15. óta:
Egy kis látogató statisztika